Steklarna Hrastnik

Spletna trgovina napis

Korporativne informacije

 

 y1f1l1 

Steklarna Hrastnik vabi v Zasavje – Glažarji

ProgramRazvojaPodeželja

Kratek opis operacije:


Toplina. Povezanost. Domačnost. Narejeno doma, z ljubeznijo. Vse to se prepleta med zaposlenimi v podjetju, med krajani in občani Hrastnika, društvi in sploh življenjem v naši regiji. Vstop v čudoviti svet stekla želimo omogočiti tudi ostalim. Zato smo se odločili, da našo odprtost prestavimo z organiziranimi obiski našega podjetja. Obiskalo nas je že lepo število vrtcev, osnovnih in srednjih šol, fakultet, društev, turističnih skupin in podjetij. Iz sproščenih pogovorov smo izvedeli, da jim je bil vstop v svet stekla zelo zanimiv, poučen, proizvodnja fascinantna. Iz njihovih besed je bilo moč razbrati, da je potrebno to dejavnost še nadgraditi in jo povezati v turistične namene, ne le Steklarne Hrastnik, ampak vpeti v turistične točke celotne občine Hrastnik, celotnega Zasavja. Zato smo se odločili, da bomo našo odprtost nadgradili z organiziranimi ogledi Steklarne. Ogled omogoča obisk tovarne, kjer se bo obiskovalec seznanil z vsemi segmenti proizvodnje stekla (embalažno steklo, namizno steklo, razsvetljavno, po novem tudi segment parfumerije).  Seveda pa želimo samo obisk vkomponirati tudi v razne druge spremljajoče dejavnosti – voden ogled muzeja, kjer je predstavljena tudi steklarka tradicija, prav tako pa tudi možnost obiska priznanih zasavskih gostiln, kjer bodo lahko obiskovalci preizkusili zasavsko tradicionalno hrano. Za kvalitetno izvedbo turističnega programa bomo zaposlili turističnega vodnika (ustvarjeno novo delovno mesto), ki ga odlikuje poznavanje zasavske steklarske tradicije, poleg tega pa tudi strokovno znanje s področja turizma, kot tudi vse tiste karakteristike, ki so nujno potrebne za kvalitetno izvedbo navedene dejavnosti. Vodeni ogledi v obliki ne predstavljalo le lokalni turistični produkt, ampak turistični produkt, ki bo omogočal povezavo občine Hrastnik z vsemi ostalimi deležniki, ki imajo interes, da Zasavje predstavimo širši okolici.


V ta koncept je vpeta tudi vloga vseh partnerjev v operaciji. Mladinski center Hrastnik, ki bo z nudenjem svojih lastnih prostorov omogočal in pomagal pri izvedbi delavnic, na katerih se bodo različne ranljive skupine kot tudi ostali krajani seznanjali z različnimi tehnikami poslikave stekla, prav tako bo navedeni partner poskrbel za izdelavo idejne zasnove – vizualizacija grafične podobe propagandnega materiala (letak), Prosvetno društvo Čeče-Hrastnik, kot drugi partner, pa bo v okviru tradicionalne prireditve »Dan odprtih vrat«, s svojo humoristično igro (stand – up komedijo) na zabaven način približalo življenje steklarjev. Operacija se bo s svojimi aktivnostmi odvijala tako v občini Hrastnik kot tudi v obeh sosednjih zasavskih občinah.

 

Cilji operacije:


Operacija s svojim rezultati prispeva k ciljem Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020.

a. Sama operacija ima tako dolgoročne (strateške) cilje kot kratkoročne cilje.

DOLGOROČNI CILJI:

 • Povečanje števila obiskovalcev preko organiziranega (vodenega) ogleda proizvodnje stekla (in vseh spremljajočih aktivnosti ter dodatnih ogledov za promocijo steklarske dediščine) tako v samem podjetju, kot predvsem širše (v celotni občini Hrastnik). Možnost spoznavanja ostalih lokalnih znamenitosti in turističnih točk.
 • Vodeni ogledi v prijavljeni obliki naj bi v prihodnosti postali ena izmed dejavnosti prijavitelja.

KRATKOROČNI CILJI:

 • Prenova in nadgradnja vzorčne sobe ,
 • Novo ustvarjeno delovno mesto,
 • Vsakoletna izvedba prireditve »Dnevi odprtih vrat«,
 • Izvedba delavnice na temo ekološke uporabe stekla,
 • delavnica na temo spoznavanja stekla in pa izdelave svojega lastnega izdelka (spoznavanje različnih tehnik obdelave in poslikave stekla).

b. Prav tako operacija prispeva k doseganju ciljev Strategije lokalnega razvoja:

 

1.    TEMATSKO PODROČJE: USTARJANJE NOVIH DELOVNIH MEST
CILJ: POVEČANJE DODANE VREDNOSTI LOKALNIM PRODUKTOM IN STORITVAM


Steklarska tradicija je pomemben lokalni produkt občine Hrastnik, s katerim morebitni obiskovalci spoznavajo tudi našo širšo okolico. Z organiziranimi (vodenimi) ogledi same proizvodnje stekla v proizvodnem obratu nosilca operacije. ki je glavni del prijavljene operacije in vsemi spremljajočimi aktivnostmi in dejavnosti, ki se bodo izvajale v sklopu same operacije (predvsem na temo steklarske tradicije) bomo lokalnemu produktu steklarstva dodali vrednost, predvsem v smislu turistične promocije, ne samo Steklarne Hrastnik – invalidsko podjetje, storitve, d.o.o.., ampak tudi naše občine, kot Zasavske regije. Sami ogledi bodo nadgrajeni z dodatnimi aktivnostmi, katerih dosedanji obiskovalci niso bili deležni (ogled prenovljene vzorčne sobe, vodene delavnice s področja steklarstva in pa tradicionalne prireditve v sklopu predstavitve steklarstva- »Dnevi odprtih vrat«).


2.    TEMATSKO PODROČJE: USTARJANJE NOVIH DELOVNIH MEST
CILJ: POVEČANJE DODANE VREDNOSTI LOKALNIM PRODUKTOM IN STORITVAM


Steklarska tradicija je pomemben lokalni produkt občine Hrastnik, s katerim morebitni obiskovalci spoznavajo tudi našo širšo okolico. Z organiziranimi (vodenimi) ogledi same proizvodnje stekla v proizvodnem obratu nosilca operacije. ki je glavni del prijavljene operacije in vsemi spremljajočimi aktivnostmi in dejavnosti, ki se bodo izvajale v sklopu same operacije (predvsem na temo steklarske tradicije) bomo lokalnemu produktu steklarstva dodali vrednost, predvsem v smislu turistične promocije, ne samo Steklarne Hrastnik – invalidsko podjetje, storitve, d.o.o.., ampak tudi naše občine, kot Zasavske regije. Sami ogledi bodo nadgrajeni z dodatnimi aktivnostmi, katerih dosedanji obiskovalci niso bili deležni (ogled prenovljene vzorčne sobe, vodene delavnice s področja steklarstva in pa tradicionalne prireditve v sklopu predstavitve steklarstva- »Dnevi odprtih vrat«).

 

3.    TEMATSKO PODROČJE: RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV
CILJ: VZPOSTAVITEV IN IZBOLJŠANJE TURISTIČNIH PRODUKTOV, RAZVOJ NAMESTITVENIH ENOT IN PROMOCIJA TURISTIČNIH DEJAVNOSTI, KI TEMELJIJO NA LOKALNIH VSEBINAH


Z izvedeno operacijo bomo izvedli nadgradnjo ogledov proizvodnje stekla v smislu turističnega produkta. Z dodatnimi aktivnostmi (delavnice), z dodatnimi ogledi (muzeja, prenovljene vzorčne sobe) pa tudi zagotovili promocijo turistične dejavnosti steklarstva, ki vsekakor temelji na lokalni vsebini. Steklarstvo namreč predstavlja eno izmed temeljnih kulturnih in gospodarskih dediščin (poleg rudarstva), ki ga je vsekakor potrebno vpeti tudi v turizem. Vsekakor pa izvedena operacije ne pomeni le promocijo steklarstva, ampak preko tega tudi promocijo celotne občine Hrastnik, kot tudi Zasavja.


4.    TEMATSKO PODROČJE: VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK IN DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN

CILJ: POVEČANJE IN SPODBUJANJE AKTIVNE VKLJUČENOSTI RAZLIČNIH SKUPIN V SOCIALNO ŽIVLJENJE


V samo operacijo so vključene različne skupine. Mladi (ranljiva skupina od 15 do 29 let) bodo aktivno vključeni v same delavnice, ki bodo namenjen seznanjanju s temeljnimi značilnostmi stekla in njegove proizvodnje, prav tako pa možnosti nadgradnje in izdelave svojega lastnega steklenega izdelka (seznanjanje z različnimi tehnikami poslikave stekla). Z izvedbo tovrstnih delavnic in vključenostjo mladih (tudi tistih, ki se še niso odločili o svojem nadaljnjem poklicu in delu) želimo mladim približati steklarstvo, prav tako pa na nek način vzpodbuditi mlade, da se morda odločijo za poklic steklarja, stekloslikarja ali brusilca, saj želimo tradicijo steklarstva nadaljevati še naprej. Še posebno je izvedba tovrstnih delavnih pomembna zato, ker mladi nimajo več možnosti obiskovati Steklarske šole, na tak način pa se jim praktično prikaže vse tisto, kar je pomembno predvsem za kratek vpogled v samo delo v steklarski branži. V te delavnice bomo ob sodelovanju Zavoda za zaposlovanje vključili tudi brezposelne in jim tudi na takšen način omogočili, da morda svojo službo dobijo hitreje v našem podjetju. Ker pa imamo status invalidskega podjetja, pa bomo v te delavnice vključili še ljudi z omejitvami oz. ljudi s statusom invalida in jim na ta način omogočili večjo vključenost v socialno in družbeno življenje ter morebitno možnost za zaposlitev v našem podjetju.


Preko drugih delavnic s področja ekologije stekla in osveščanja lokalnega prebivalstva o ekološki uporabnosti steklene embalaže ter možnosti nadaljnje uporabe recikliranega stekla (odpadek se lahko reciklira in ponovno uporabi, na ta način zmanjšamo količino odpadkov) bomo v ta segment vključili starejše (nad 65 let) in pa ženske na podeželju in v urbanih okoljih.


c. Operacija s svojimi rezultati prispeva tudi k doseganju ciljev Razvojnega programa občine Hrastnik 2014-2020:


3.2.1 Prednostna usmeritev: Gospodarska preobrazba
Program 1.3 – Vzpostavljanje pogojev ta razvoj turizma
Ukrep 1.3.1- Razvoj produktov in ohranjanje zasavske identitete
Projekt št. 18 (Razvoj, organiziranje in trženje ključnih turističnih proizvodov).

c)    Prav tako operacija prispeva k uresničevanju ciljev Regionalnega razvojnega programa zasavske regije 2014-2020:

Program 4.2 – Trajnostni turizem4.2.1 Ukrep 1 – Izboljšanje kakovosti obstoječih in razvoj novih turističnih produktov


Rezultati operacije:


Glavni rezultati operacije so sledeči:

 • Vzpostavitev partnerstva med Steklarno Hrastnik – invalidsko podjetje d.o.o., Mladinskim centrom Hrastnik in Prosvetnim društvom Čeče.
 • Promocija steklarstva preko vodenih ogledov Steklarne Hrastnik (ustvarjanje inovativnega lokalnega turističnega produkta).
 • Preko promocije steklarstva tudi promocija ostale lokalne ponudbe prebivalcev Zasavja kot tudi širše (promocija Zasavja in vzpon turizma preko kulturne dediščine).
 • Ustvarjeno eno delovno mesto (prodajalec turističnih programov) za izvedbo operacije (tudi zagotavljanje trajnosti operacije).
 • Nabor možnih potencialnih sodelavcev za poklic steklar, brusilec ali stekloslikar (pridobitev novih kadrov za ohranjanje vitalnih/deficitarnih poklicev v steklarstvu).
 • Prenova in nadgradnja vzorčne sobe – delavnice v podjetju (z nabavo opreme – laser, UV-laser, ki bo omogočala tako praktično uporabo v okviru samih ogledov slehernemu obiskovalcu, kot tudi uporabe nabavljene opreme za potrebe izvedbe spremljajočih delavnic).
 • Izvedba dogodka, ki bo postal tradicionalen »Dnevi odprtih vrat« (spoznavanja steklarstva preko stand-up komedije, spoznavanje z značilnimi steklarskimi jedmi, preko peke v okviru same igre, pogostitev s steklarsko malico..).
 • Izvedba 2 delavnic letno v občini Hrastnik, v prostorih KS Steklarne Hrastnik in pa MCH Hrastnik  (tako v času izvedbe operacije, kot tudi v času trajnosti). To pomeni, da se bo v času izvedbe in trajnosti operacije izvedlo 12 delavnic.
 • Izvedba 2 delavnice letno v občini Zagorje ob Savi, v prostorih Srednje Šole Zagorje (tudi v času trajnosti operacije). To pomeni, da se bo v času izvedbe in trajnosti operacije izvedlo 12 delavnic.
 • Izvedba 2 delavnic letno v občini Trbovlje, izven naselja Trbovelj, v okviru obšolskih dejavnosti v podružničnih šolah Dobovec, Klek (tudi v času trajnosti). To pomeni, da se bo v času izvedbe in trajnosti operacije izvedlo 12 delavnic

 

Glavne aktivnosti v sklopu operacije:
Operacija se bo izvajala enofazno v obliki naslednjih aktivnosti:


1.    JAVNA PREDSTAVITEV OPERACIJE
Prva aktivnost operacije je predvidena javno predstavitev operacije v prostorih KS Podkraj. Celotne stroške javne predstavitve same operacije bo kril vlagatelj, za izvedbo le-te pa ne bo uveljavljal nikakršnih stroškov za sofinanciranje.

2.    ZAPOSLITEV NOVEGA STROKOVNEGA SODELAVCA NA MESTU PRODAJALEC TURISTIČNIH PROGRAMOV
Vlagatelj bo v 1. polovici izvedbe operacije (predvidoma do oktobra 2017) zaposlil ustrezen strokovni kader – podajalec turističnih programov, ki ga poleg poznavanja steklarske branže odlikuje tudi strokovno poznavanje lokalnega turizma. Ohranitev tega delovnega mesta ni predvidena samo v času trajnosti operacije, t.j. vsaj še 3 leta po izplačilu zahtevka, ampak tudi po izteku trajnosti, saj želimo, da trženje vodenih ogledov postane ena izmed dejavnosti v našem podjetju.

3.    UREDITEV VZORČNE SOBE  - DELAVNICE
Vlagatelj bo v svojih obstoječih prostorih uredil tudi vzorčno sobo s predstavitvijo celotnega proizvodnega asortimana, predvsem bo poudarek na samih novostih steklenih izdelkov, po katerih se odlikujemo od ostalih dobaviteljev s področja steklarske dejavnosti. Navedena vzorčna soba bo potekala v obstoječem prostoru proizvodnje pakiranja, ureditev je mišljena v okviru novo nabavljene sodobne opreme, ki bo omogočala obiskovalcem tudi praktičen prikaz različne obdelave stekla in poslikave stekla ter njihovo konkretno uporabo (vsak obiskovalec si bo lahko sam obdelal in poslikal svoj stekleni izdelek). Prav tako bo nabavljena oprema omogočala praktične delavnice, ki so tudi del aktivnosti navedene operacije, tudi na terenu. V okviru nabave sodobne opreme v vzorčni sobi je mišljeno:  

K-Print d.o.o. – laser – 1 kos
UV printer – 1 kos

4.    DOGODEK – »DAN ODPRTIH VRAT«
Dogodek – »Dan odprtih vrat« se bo izvajal vsako leto v prostorih podjetja oz. v posameznih proizvodnih enotah podjetja. Dan odprtih vrat bo namenjen širši lokalni množici, s poudarkom na oživljanju in spoznavanju z rokodelsko dejavnosti steklarstva (s praktičnim prikazom življenja in običajev steklarske družine v obliki stand-up komedije, ki jo bo izvedel eden od partnerjev).  Prav tako bo v okviru te igre s strani društva potekala peka tradicionalnih steklarskih jedi – »funšterc«, krempentoč«, ki jih bodo lahko obiskovalci tudi poskusili. Obiskovalci bodo na tem tradicionalnem dogodku postreženi s steklarsko malico, ki jo bo priskrbel vlagatelj operacije, stroške za malico ne bo uveljavljal za sofinanciranje.

5.    DELAVNICA NA TEMO »EKOLOGIJE STEKLA«
Delavnica na temo »Ekologije stekla« bo namenjena osveščanju o ekološki in zdravstveni prednosti uporabe steklenih izdelkov, predvsem z vidika uporabnosti različnih drugih materialov (poudarek na uporabi steklene embalaže pri shranjevanju živil in nasploh v gospodinjstvu). Delavnica bo obiskovalce ozaveščala tudi glede ponovne uporabe stekla ter možnosti reciklaže že uporabljenega stekla ter na ta način zmanjševanja nevarnih odpadkov, ki obremenjujejo okolje. Rezultat izvedenih delavnic je tudi, da ljudje praktično prispevajo k ohranjanju narave in varovanju okolja. Delavnica, ki bo namenjena ranljivim skupinam, bo organizirana 1 x letno v vseh treh občinah, tako v času izvedbe kot tudi v času trajnosti.

6.    DELAVNICA NA TEMO »SPOZNAVANJE S STEKLOM IN RAZLIČNIH TEHNIK POSLIKAVE STEKLA«
Te delavnice bodo namenjene seznanjanju s temeljnimi značilnostmi stekla in njegove proizvodnje, prav tako pa nudile možnost nadgradnje in izdelave svojega lastnega steklenega izdelka (seznanjanje z različnimi tehnikami poslikave stekla). Z izvedbo tovrstnih delavnic in vključenostjo mladih (tudi tistih, ki se še niso odločili o svojem nadaljnjem poklicu in delu), brezposelnih in ljudi z omejitvami (invalidov) želimo navedenim ranljivim skupinam približati steklarstvo, prav tako pa jih na nek način vzpodbuditi, da se morda odločijo za poklic steklarja ali stekloslikarja, saj želimo tradicijo steklarstva nadaljevati še naprej. Delavnica na to temo se bo odvijala 1x letno v vseh treh občinah, tako v času izvedbe kot tudi v času trajnosti operacije.  Partner v sami operaciji, MCH bo pri tem sodeloval v obliki prispevka v naravi, in sicer bo za izvedbo teh delavnic v občini Hrastnik nudil svoj prostor.

7.    OGLAŠEVANJE oz. PROMOCIJA VODENIH OGLEDOV
V okviru oglaševanja oz. promocijskih aktivnosti, ki se bodo izvajale za promocijo vodenih ogledov Steklarna Hrastnik (v prijavljeni obliki) se bodo izdelali letaki. V sklopu te operacije se bo pripravilo 80.000 letakov. Pri tem bo partner operacije sodeloval z izdelavo idejne zasnove- vizualizacijo grafične podobe propagandnega gradiva (letaki) za ustrezno promocijo tega turističnega produkta pri promociji vodenih ogledov Steklarne Hrastnik. Z navedenimi letaki se bo omogočala možnost aktivnega promoviranja navedenih ogledov širše (po celotni Sloveniji).


Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.html)

Spletna stran PRP (www.program-podezelja.si).

DPPpolni

DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

Steklarna Hrastnik je novembra 2011 prejela osnovni certifikat Družini prijazno podjetje

zaposleni

SKRB ZA ZAPOSLENE

Zavedamo se, da so motivirani zaposleni, opremljeni z znanjem in vizijo podjetja, naša...

Več

okolje

SKRB ZA OKOLJE

Veliko pozornosti namenjamo varovanju okolja. Odgovornost do okolja je za Steklarno...

Več

nagrade

NAŠE NAGRADE

Steklarna Hrastnik se je na izboru Zlata nit 2012 uvrstila med finaliste v kategoriji velika podjetja in prejela...

CertifikatAAANaslovna slo

NAŠI CERTIFIKATI

Mednarodni sejem Ambiente je Steklarni Hrastnik podelil certifikat Ethical Style Guide.

Več

Nas želite kontaktirati?

 1. Kontakti
 2. Kje smo
crta  TELEFONSKA 
  ŠTEVILKA

  03 56 54 600
crta  TELEFONSKA 
  ŠTEVILKA

  03 56 54 623
crta  ELEKTRONSKI 
  NASLOV
  
 
EBA2014 15Logo ambasador